Съвместна инициатива на WEF България и Община Пловдив

Стартира проект „Иновативни училища“ в Пловдив, който се реализира като съвместна инициатива с Община Пловдив. Проектът е подкрепен от Дом на културата „Борис Христов“ и предстои разширяването му в други области от страната.

Над 10 000 деца от различни училища в Пловдив ще бъдат включени в мащабен проект за повишаване качеството на на образование. Проектът „Иновативни училища”, който ще продължи 5 години, стартира по инициатива на Община Пловдив и фондация „Световен образователен форум България”. Програмата представлява серия от методи за организиране по нов начин на обучението и учебната среда. Целта на прилаганите новаторски практики е всички деца да бъдат активни и въвлечени в учебния процес постоянно, за да се повиши мотивацията им, да се развият техните умения за анализ, презентиране, позитивно общуване, работа в група и да се подготвят за успешната си реализация след 10-15 години във високо технологично общество.

Учителите, които са дефинирали ежедневните трудности и натовареност, ще променят организацията и методите на преподаване, така че те също да се чувстват в по-голяма степен удовлетворени и оценени чрез постигнатите резултати и успехи на своите ученици. Участниците в проекта ще използват проектно-ориентиран подход, ще създават условия за работа в екип, ще използват съвременни технологии във всяка класна стая, ще се обучават как да анализират професионално ситуациите. Акцент е също интегрирането на учениците, подкрепа на различните таланти на децата и превенция на агресивните прояви. Целта е да се подобри качеството на образователния процес, като за основа ще се ползват утвърдени британски образователни модели.

В първия етап на проекта са включени осем учебни заведения от Пловдив – ОУ ”Райна Княгиня”, ОУ ”Яне Сандански”, ОУ ”Алеко Константинов”,  СОУ ”Патриарх Евтимий”, ОУ ”Кочо Честеменски”, ОУ ”Йордан Йовков”, ОУ ”Елин Пелин”, СОУ ”Любен Каравелов”  с активното участие на техните директори и над 100 преподаватели. Те ще преминат през специално обучение, за да могат да разработват и въвеждат иновативните методи на програмата в обучението.

Проектът е отворен и към всички останали училища. Община Пловдив се надява в петгодишната рамка на проекта да подкрепи въвеждането на иновативните практики в минимум 60% от общинските училища и от всяко да има обучени учители, които да споделят със своите колеги реализираните добри практики.

Новата програма  „Иновативни училища“ и развитието на мрежата от професионални гимназии са сред приоритетите на администрацията следващите години. Разработените методики в проекта са в унисон с новия закон за предучилищно и училищно образование.

Критериите и показателите за оценка, които ще бъдат използвани в проекта „Иновативни училища“, са адаптирани към българската образователна система, но са заимствани от разписаните стандарти в Англия.  Иновативните стандарти са въведени в редица европейски страни.  В Пловдив резултатите от прилагането им се наблюдават  в последните четири години в ОУ ”Райна Княгиня”, където са апробирани с 500 ученици и 45 педагози.  Постигнато е не само повишаване на мотивацията и отлични резултати от обучението на всички ученици, но и понижаване на агресивните прояви, изграждане на обща позитивна култура на поведение и  развиване на емоционалната интелигентност.

Децата се нуждаят от образование!

Children education

Всяко дете заслужава бъдеще. Подкрепете ни като станете член, посланик на добра воля или дарител!

Дари!