Грижи и образование в ранна детска възраст – споделен европейски опит

Грижи и образование в ранна детска възраст – споделен европейски опит

Грижата и образованието в ранна детска възраст е много повече от подготовка за начално училище. ЮНЕСКО вярва, че това може да бъде основата за емоционално благополучие и учене през целия живот и една от най-добрите инвестиции, които една страна може да направи, тъй като насърчава цялостното развитие, равенството между половете и социалното сближаване. УНИЦЕФ смята, че качественото предучилищно образование поставя здрава основа за учене; помага да се направят образователните системи по-ефективни, ефикасни и справедливи и е ефективна стратегия за насърчаване на икономическия растеж. Един от важните приоритети на българското Министерство на образованието и науката е създаването на качествена рамка за ранно детско образование и развитие.

В поредния брой на ESHA HEADLIGHT Мария Гайдарова (зам.министър на МОН) представя инициираното от нея проучване относно добрите практики за грижа и оценка в ранна детска възраст в Европа. Проучени са и подходи за превенция в училищна възраст. Изследването е разпространено в мрежата на ESHA. Добри практики и опит споделят Хърватия, Италия, Холандия и Шотландия. Някои държави прилагат мултидисциплинарна оценка и диагностика на развитието в предучилищна възраст и наемат екип от специалисти, които извършват оценка и диагностика. Холандия и Шотландия използват стандартизирани методологии. Шотландия споделя възможности за напълно дигитализирани инструменти за оценка, които улесняват процедурата и позволяват поддържане на данните от изследванията актуални. В Холандия се използват интегрирани методи за създаване на предучилищна учебна програма. Местните институции осигуряват условия за ранно идентифициране на изоставането в развитието. В Италия първата стъпка е доклад от учител за извършване на оценка и диагностика. Сформира се екип, ръководен от педиатър, който включва невропсихиатър, психолог и логопед.

И в четирите държави се изисква родителско съгласие, когато оценката е поставена извън наблюдението и ежедневните взаимодействия. Съвместно работят специалисти по ранна детска възраст, учители, възпитатели, както и други специалисти. Екипите се посещават от медицински работници, логопеди, игротерапевти и училищни психолози.