Директор от Пловдивско на Общото събрание на Европейската асоциация на училищните лидери в Барселона

Директор от Пловдивско на Общото събрание на Европейската асоциация на училищните лидери в Барселона

Новите роли и компетенции на учителите и училищните ръководители в ерата на информационните технологии дебатираха експерти от Европейската асоциация на училищните директори в Барселона. Страната ни бе представена на Общото събрание на организацията от Фондация „Световен образователен форум България“ в лицето на директора на СУ „Проф. Асен Златаров“ в Първомай Чавдар Здравчев.

Всеки от участниците сподели силните страни на образователната система на своята държава, както и последните предизвикателства към обучението в условията на Ковид 19. На втория ден от срещата се проведе конференция, организирана от EEPN – The European Education Policy Network on Teachers and School Leaders, за новите роли и компетенции на училищните ръководители и учителите в ерата на информационните технологии, иновациите, съвременните научни постижения. Модераторите в отделните панели поставиха акцент върху това как експертите могат да окажат влияние върху формирането на европейските политики, обсъден бе и тригодишен работен план на EEPN.

Европейската образователна мрежа за политики за учители и училищни лидери включва различни организации (политици, практици, изследователи и други заинтересовани страни) за насърчаване на сътрудничеството, разработването и прилагането на политики в подкрепа на работата на ЕК по отношение на учителите и директорите. Тази мрежа надгражда съществуващи дейности, разработени на европейско ниво – училищно лидерство, дигитални умения и компетентности, подкрепящи преподаването и ученето, предприемачески умения, комуникация, грамотност, критично мислене, гражданско образование.

Фокусът беше поставен върху подкрепата на училищните ръководства и педагогическите специалисти в дигиталната ера, отчитайки въздействието на пандемията COVID-19 върху образованието и възстановяването от тази кризата.

Бяха подготвени препоръки към институциите на ЕС и държавите-членки, сред които:

  • Повишаване на осведомеността за ползите и предизвикателствата от използването на информационните технологии във всички аспекти на образованието, включително и неговото управлението, като се зачита същественото социално взаимодействие на училищния живот и учене.
  • Търсене на устойчиви инвестиции в цифровата инфраструктура на училищата и подкрепа използването на дигитални технологии в обучението, както и осигуряване на равен достъп до висококачествена квалификация на училищните ръководители, учителите и административния персонал.
  • Използване на информационните технологии в училища с концентрация на ученици от уязвими групи.
  • Използване на дигитални инструменти за активно участие в училищния живот на родители и обществени организации.
  • Популяризиране на добрия опит и практики на училищните ръководители, учители и ученици в различни държави по отношение на дигитализацията на образователния процес.

Европейски образователен приоритет през следващите няколко години ще бъде т.нар. смесено обучение (blended learning), което най-общо казано се проявява в използването на дигитални и недигитални инструменти, както и в провеждането на образователен процес в училищна и в извънучилищна среда.