Анкета на WEF БЪЛГАРИЯ

Он-лайн анкетно проучване на WEF България

Фондация Световен образователен форум България проведе он-лайн анкетно проучване в областта преодоляване на отпадането на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст от образователната система през месец ноември 2018 г.

Основна цел беше да се получи обратна връзка от действащите практици – директори на учебни заведения, учители, педагогически съветници относно:

  • оценка на съвместната работа на институциите за обхващане и задържане в образователната система на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст от педагогическите специалисти,
  • предложения за подобряване на Механизма за съвместна работа на институциите за обхващане и задържане на деца и ученици
  • описание на съществуващи добри практики за намаляване процента на преждевременно напускане на образователната система
  • предложения и  идеи как да намалим процента на отпаднали ученици (поради нежелание да учат и по семейни причини)

Спазен е  доброволния принцип на включване. Анализ на анкетното проучване и обосновани предложения за инициативи, които да развиват националните приоритети в средното образование в  областта преодоляване на отпадането на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст от образователната система, са внесени в МОН през месец декември.

РЕЗУЛТАТИ